ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนทุ่งแสงทอง

         กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนนางรองพิทยาคม เปิดโรงเรียนสาขาทุ่งแสงทองพิทยาคม      ในปีการศึกษา 2535 โดยสภาตำบลทุ่งแสงทอง อนุมัติให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ (หนองอีงอ) หมู่ที่ 7 เป็นที่ตั้งโรงเรียน มีพื้นที่ทั้งหมด 60 ไร่ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก วันที่ 18 พฤษภาคม 2535  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ     ให้ตั้งโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ในปีการศึกษา 2540  อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6   ปัจจุบันมีนายไทยรัฐ วงษ์ทอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน