วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมเป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาการศึกษา นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บูรณาการสู่การปฏิบัติ  พัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  เป็นผู้นำทางปัญญา รักษาศิลปวัฒนธรรมไทย  มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม สมบูรณ์พร้อมด้วยสุขภาพพลานามัย  ร่วมใจสัมพันธ์ชุมชน