พันธกิจ

พันธกิจ

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง  ดี  มีคุณธรรม  มีสุขภาวะที่ดี
3. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
    และระบบสารสนเทศ  สร้างเครือข่ายงานให้มีคุณภาพและเป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
    และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ศิลปวัฒนธรรมไทย
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน  องค์กรภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
    ในการจัดการศึกษา
6. สนับสนุนให้ครู  บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง