บุคลากรประจำโรงเรียน

 

 

  นายไทยรัฐ  วงษ์ทอง

     ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 

 นายสันติ ทองแท้กูล

 ตำแหน่ง ครูคศ.2

 

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

               

     

           

 

 

 

       

                                        1. นางนันท์นภัส  หอยมุกข์                                              2. นางสาว อริสรา   แสงเทียน

                                      ตำแหน่งครู คศ.3                                                              ตำแหน่งครู คศ.3

 

  

ครูกลุ่มสาระภาษาไทย

 

                                                                            

                                             1.นาง ชวิตา นามนุ                                2. นางสาว นภาวรรณ  โสกูล

                                               ตำแหน่งครู คศ.3                                             ตำแหน่งครู คศ.3

  

ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

 นาง นงนุช น้อยมะโน

 ตำแหน่งครู คศ.3

 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์

 

                                                                                

 1.นาย ไอยคุปต์ สยามประโคน                     2.นางสาว เสาวคนธ์ สยามประโคน                3. นาย เริงชัย กลีบพุฒ

       ตำแหน่ง ครูคศ.3                                                   ตำแหน่ง ครูคศ.3                                  ตำแหน่ง ครูคศ.3

 

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา

 

                                                                            

                               1.นายภูพงศ์ ขาวงาม                                                  2. นายสิงหา กุยราพเนาว์

                                  ตำแหน่ง ครูคศ.2                                                     ตำแหน่ง พนักงานราชการ

   

ครูกลุ่มสาระพลศึกษา สุขศึกษา

 

                                                  

                                                                      นาย สิงหนาท เจริญรัมย์                                                 

                                                                           ตำแหน่งครู คศ.1                                                               

 

ลูกจ้างประจำ 

 

                                                             

                              1.นาย ประกิม  คนชุม                                                       2.   นายจำนงค์    พูนสวัสดิ์

                               ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ชั้น 4                                                   ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ชั้น 4